موسسه کاریابی در رستوران ها

موسسه کاریابی در رستوران ها

ما با تعداد وسیعی از رستوران های ترکیه ارتباط داریم و می توانیم شما را به کار موردنظرتان در رستوران های مناسب برسانیم