اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاه ههای Malta توسط استاد راهنما آقای احسان بهاری ، دکتری آموزش و زبان انگلیسی و ترکی دانشگاه های Malat برای دوره سپتامبر پذیرای دانشجویان است لطفا درصورت علاقمندی با ما در ترکیه استانبول و شماره واتس آپ تماس حاصل کنید 7088 436 543 90+